KOORDINÁTOR BOZP
        výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách
  Klikni pro návštěvu stránek společnosti
  Zvolte téma

  Úvodní strana

  Stavby

  Koordinátor

  Ceník činnosti

  FAQ's

  Kontakt

   
  Rychlý kontakt
   777 669 310
   info@abepo.cz
Stavby - povinnost koordinátora
 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi (dále jen "koordinátor").

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti (§ 10 zákona 309/2006 Sb.). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

V případech, kdy při realizaci stavby:
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,
je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání.

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem (NV 591/2006 Sb., příloha č. 5), stejně jako v případech, kdy stavba přesáhne výše uvedené limity, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován Plán BOZP na staveništi.

Při přípravě a realizaci staveb:
u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací,
které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního předpisu, nebo
nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu,
  se koordinátor neurčuje.

 
Copyright © Abepo, s.r.o. 2014 All Rights Reserved
Domů | Stavby | Činnost koordinátora | Ceník činnosti | FAQ's | Kontakt |