KOORDINÁTOR BOZP
        výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách
  Klikni pro návštěvu stránek společnosti
  Zvolte téma

  Úvodní strana

  Stavby

  Koordinátor

  Ceník činnosti

  FAQ's

  Kontakt

   
  Rychlý kontakt
   777 669 310
   info@abepo.cz
Činnost koordinátora BOZP na stavbě
 
Koordinátor je při přípravě stavby povinen:
  v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce,
  bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,
  provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. (koordinuje spolupráci zhotovitelů, dává podněty a doporučuje technická řešení k zajištění BOZP, spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností, sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro BOZP nebo odbory, zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem)

Koordinátor je při realizaci stavby povinen:
  informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
  upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,
  oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,
  provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. (navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů, sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků, provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny)

 
Copyright © Abepo, s.r.o. 2014 All Rights Reserved
Domů | Stavby | Činnost koordinátora | Ceník činnosti | FAQ's | Kontakt |